1. Algemeen

Als Volleybalclub STALVOC Beverlo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

STALVOC Beverlo
secretarisstalvoc@telenet.be
www.stalvocbeverlo.be/contact

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door STALVOC Beverlo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • Het organiseren van de sportieve voorbereiding en opleiding
  • Clubadministratie (gerechtvaardigd belang)
  • Sportieve administratie in het kader van stages, kampen,… (uitvoering overeenkomst)
 • Het deelnemen aan competities en tornooien
  • Sportieve administratie (gerechtvaardigd belang)
  • Organisatie van een recreatief sportevenement (uitvoering overeenkomst)
 • Organiseren van niet-sport gerelateerde evenementen (uitvoering overeenkomst)
 • Promotie, PR en communicatie waaronder
  • Het beheren van social media d.m.v. het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Het beheren van social media d.m.v. gerichte foto’s (toestemming)
  • Het beheren van de clubwebsite (gerechtvaardigd belang)

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Individuele digitale foto bij aansluiting
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden voor trainers (o.a. betalingen, rekeningnummer, …)
 • Opleiding en vorming (trainers)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

4. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • Secretaris STALVOC Beverlo
 • Volley Vlaanderen
 • Communicatie-verantwoordelijke (website-facebookpagina)
 • Financieel beheerder.

5. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het aanmaken van een ongevallenformulier.

Verder geven we nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (andere partijen).

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens en privé-contactgegevens (voor ouderlijke toestemming)

7. Bewaartermijn

STALVOC Beverlo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. STALVOC Beverlo verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden vanaf het lidmaatschap is stopgezet.

8. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens STALVOC Beverlo van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Aan deze bestuursleden wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

9. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via stalvoc@telenet.be.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

11. Wijziging privacyverklaring

STALVOC Beverlo kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.