Inleiding

Stalvoc Allimex Beverlo is uitgegroeid tot een club die gekend is voor zijn sterke uitwerking van de jeugdwerking. Dit resulteert zich in het groot aantal leden en ploegen dat de club telt.
Om echter een degelijke jeugdopleiding te kunnen bieden, is het belangrijk om een degelijke visie te hebben gebaseerd op duidelijke afspraken. Deze afspraken situeren zich op praktisch, methodisch en pedagogisch vlak. Dit jeugdcharter dient bijgevolg dan ook gedragen te worden door heel de club, gaande van bestuur, trainers, spelers, ouders en vrijwilligers. Deze afspraken zorgen ervoor dat we samen kunnen blijven bouwen aan het succesverhaal van Stalvoc Allimex Beverlo.

Algemene afspraken

 • Respect naar medespelers, trainers, bestuur, vrijwilligers, tegenstanders en supporters is een topprioriteit. Alsook het respectvol omgaan met de accommodatie en trainingsmaterialen is belangrijk.
 • Duidelijke communicatie is heel belangrijk binnen de clubwerking. Dit situeert zich op allerlei niveaus (tss spelers, tss of met trainers, ouders, bestuursleden…). Probeer in eerste instantie op een volwassen manier het nodige gesprek aan te gaan met de betrokkene. Mocht dit moeilijk blijken, kan er altijd iemand van het bestuur of de jeugdcoördinatie worden aangesproken ter ondersteuning.
 • Pesten en grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Binnen onze club beschikken we over een API (aanspreekpunt integriteit) die deze thema’s ter harte zal nemen mocht dit nodig blijken.
 • Iedere speler betaalt tijdig zijn lidgeld dwz voor de eerste competitiematch start. Bij nalatigheid hiervan kan de club het lid schrappen van de spelerslijst.
 • We hanteren als club een duidelijk rook- en drugsbeleid dwz dat er niet gerookt mag worden in de gebouwen van de club en dat we streven naar een nultolerantie van druggebruik. Overtredingen hierop worden steeds gemeld aan de ouders. In overleg wordt gekeken welke sanctie van toepassing is op deze overtreding.
 • Als club verwachten we dat iedere speler op vastgelegde tijdsstippen komt fungeren als scheidsrechter.
 • We verwachten van iedere speler ook de nodige hulp bij clubactiviteiten.

Specifieke gedragscodes

Trainingscode

 • We streven naar maximale aanwezigheid en inzet op de trainingen en matchen. Iedereen is dan ook stipt aanwezig op het afgesproken uur. Mocht er toch een afwezigheid of blessure zijn, verwachten wij dat de trainer hier tijdig van op de hoogte wordt gebracht.
 • Iedereen is aanwezig in aangepaste trainingsoutfit (T-shirt, short en kousen). Zorg voor aangepast schoeisel dat enkel in de sporthal wordt gedragen.
 • Sieraden, kauwgum en elektronica horen niet thuis op het trainingsveld.
 • Elke speler traint met een positieve ingesteldheid en is bereid om te leren. Negativiteit en agressie horen dus niet thuis op een volleybalveld.
 • Breng een eigen drinkfles mee naar de training; er is drinkbaar kraantjeswater voorzien om bij te vullen.
 • Omkleden doen we in de kleedkamer en niet in de cafetaria. De sporttassen worden in de rekken geplaatst.
 • Vanaf een bepaalde leeftijd verwachten we dat spelers zelf hun veld kunnen klaarzetten en eventueel terug opruimen; hiervoor kan je hulp vragen aan de trainer.

Wedstrijdcode

 • Iedereen is op tijd aanwezig in de juiste wedstrijdoutfit. De wedstrijdoutfits zijn eigendom van de club; we verwachten dan ook dat er zorg voor wordt gedragen. Iedere ploeg heeft een eigen tas met wedstrijdkledij; op het einde van het seizoen wordt deze tas dan ook volledig terug ingeleverd. Zoniet kan er een vergoeding (gelijk aan de kostprijs van de outfit) worden aangerekend.
 • We verwachten van elk lid van het team de nodige inzet en gedrevenheid tijdens de match. Elk lid is dan ook van belang binnen het team; van veldspeler tot reservespeler. We moedigen elkaar steeds positief aan en staan ook open voor positieve feedback.
 • We hebben respect voor onze tegenstander en voor de arbitrage.
 • We verwachten dat het team het volleybalveld klaarzet om te spelen. Op de bank en naast het veld heerst er orde en netheid. Na de match controleren we of alles is opgeruimd.

Trainerscode

 • Een trainer is in de eerste plaats een begeleider van onze spelers. Hij oefent dan ook een voorbeeldfunctie uit. Hij wordt dan ook geacht om de gedragscodes te kennen en te respecteren.
 • Iedere trainer streeft ernaar een degelijk voorbereide training aan te bieden. Hij probeert om spelers individueel en in teamverband te vormen en hen de fundamentele vaardigheden van volleybal aan te leren. Bij de sportieve en pedagogische vorming van de spelers wordt mentale sterkte en teamgeest vooropgesteld.
 • Bij jeugdwedstrijden staan opstelling en tactiek steeds in functie van een optimale opleiding van de spelers. Bij de jeugd gaat talentontwikkeling dan ook voor op prestatie.
 • Als trainer zorg je ervoor dat respectvol met elkaar omgaan, open communicatie, positieve feedback en instaan voor orde en netheid in de sporthal wordt overgebracht op de spelersgroep. Deze waarden en normen moeten een automatisme worden voor elke trainer en zijn spelersgroep.
 • Trainers communiceren met hun spelersgroep d.m.v. sociale media (WhatsApp groep). Wanneer trainingsuren veranderen of trainingen niet kunnen doorgaan, worden de spelers daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.
 • Trainers zoeken in het begin van het seizoen steeds een ploegverantwoordelijke tussen de ouders. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het bestuur zodat zij steeds de juiste persoon kunnen aanspreken voor hulp.
 • Spelers dienen positief aangemoedigd te worden door hun trainer voor het fluiten van andere wedstrijden, voor hulp bij clubactiviteiten. We verwachten hier een actieve bijdrage van de trainer naar zijn spelersgroep.
 • De trainer fungeert als aanspreekpunt voor de spelers maar ook voor hun netwerk. Hij kan in deze gesprekken wel steeds beroep doen op de jeugdcoördinator en/of bestuur.

Oudercode/supporterscode

Binnen de jeugdwerking spelen uiteraard de ouders en het netwerk een cruciale rol voor de
ontwikkeling van onze spelers. Zij fungeren niet alleen als praktische ondersteuner (vervoer, wassen kledij, ouderhulp cafetaria…) maar ook als voorbeeldfunctie voor hun kind binnen onze club.

Volgende afspraken zijn dan ook van belang voor de ouders en/of netwerk van de spelers:

 • Zorg dat de speler op tijd en in gepaste outfit aanwezig is op de training en wedstrijd.
 • Respecteer de beslissing van de trainer, zoniet vraag nadien voor een verhelderend gesprek. Discussies binnen de oudergroep zijn niet bevorderlijk voor de prestatie van het hele team.
 • Vraag de speler om het beste van zichzelf te geven en stimuleer hem om telkens aanwezig te zijn op de trainingen en wedstrijden.
 • Leg zelf niet te veel druk bij de speler, zorg dat hij ontspannen op de training of wedstrijd aankomt. Blijf positief supporteren voor heel het team en heb respect voor de tegenstander.
 • Engageer u als ouder om betrokken te zijn binnen het ruimere clubgebeuren door hulp te bieden waar gevraagd, aanwezig te zijn op clubactiviteiten, u spontaan aan te bieden als helpende hand.

Bestuurscode

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club zo optimaal mogelijk verder te ontwikkelen, om de club financieel gezond te houden en er naar te streven dat iedereen aanwezig in de club de nodige ondersteuning krijgt die op dat moment haalbaar is. Het bestuur is supporter van al onze ploegen en is dan ook trots op elk behaald resultaat.

Ploegindeling en speelgelegenheid

De jeugdwerking is opleidingsgericht; dwz dat we het belangrijk vinden dat ieder lid zich optimaal kan ontwikkelen. Het streefdoel is dan ook om iedereen een zo goed en compleet mogelijke opleiding te geven, rekening houdend met de spelers hun eigen capaciteiten en inzet.

Trainers en jeugdcoördinatie zullen dan ook geregeld de spelers evalueren. Hierbij wordt rekening gehouden met het huidige niveau van spelers, de verwachte progressie die spelers nog kunnen maken en de attitude en inzet op de trainingen (zowel naar aanwezigheid als effectief trainen). Op basis van deze factoren zal er een indeling worden opgemaakt voor volgend seizoen. Dit is dus niet automatisch de categorie waartoe spelers behoren naargelang hun leeftijd. Wanneer we moeten concluderen dat er geen tot weinig progressie mogelijks is bij spelers, zullen wij dit in een gesprek toelichten en samen bekijken in hoeverre we als club een oplossing kunnen aanbieden.

Wat betreft speelgelegenheid wordt er gestreefd om iedereen maximaal te laten proeven van het spelen van competitiematchen. De speelkansen worden echter ook bepaald door inzet en attitude op de trainingen en/of op voorgaande matchen. Bekerwedstrijden en Champignons League zijn resultaatsgericht, hierdoor wordt er telkens een selectie van de op dat moment beste spelers samengesteld.

Spelers en/of ouders mogen steeds meer uitleg komen vragen omtrent de indeling of de speelgelegenheid; ook hier verwachten wij dat dit op een juiste en respectvolle manier kan gebeuren. Spreek hiervoor in eerste instantie de trainer aan om een juist moment te kiezen om hierover in gesprek te gaan (niet voor of na een match!). De trainer kan in dit gesprek worden bijgestaan door de jeugdcoördinator en/of bestuurslid.

Naleving van de gedragscodes

Voor een degelijke clubwerking is het belangrijk dat bovenstaande gedragscodes duidelijk overgebracht worden en bijgevolg ook nageleefd.

Bij het niet naleven van deze codes kan het clubbestuur overgaan tot het nemen van sancties. Afhankelijk van de ernst van de afwijking, kan de sanctie verschillende vormen aannemen:

 • Mondelinge verwittiging van speler, van ouders
 • Tijdelijk niet mogen deelnemen aan de trainingen en/of wedstrijden
 • Geldboete bij het niet inleveren van clubeigendom
 • Uitsluiting uit de club

Uiteraard hopen wij vooral op een positieve en aangename samenwerking met alle partijen!